Møte i Generalforsamlinga finn stad i Årdal Teknologipark 5 i Øvre Årdal + Teams. 
Tid: Onsdag 27.04.2022 kl. 18.30.

Saksliste

Sak 01.2022 Opning

a) Namneopprop 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 02.2022 Val av møteleiar

Sak 03.2022 Val av to medlemmar til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga

Sak 04.2022 Val av to medlemmar til å vere teljekorps

Sak 05.2022 Årsoppgjer for 2021

a) Rekneskap 2021
b) Årsmelding for styret 2021
c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2021
d) Eigarstyring og selskapsleiing
e) Revisjonsmelding 2021
f) Årsoppgjersdisposisjonar 

Sak 06.2022 Godgjersle til revisor

Sak 07.2022 Framlegg til endring av vedtekt og valinstruksar 

Sak 08.2022 Retningslinjer for godgjering

Sak 09.2022 Rapportering av godgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank

Sak 10.022 Satsar for godtgjersle

Sak 11.2022 Val i samsvar med lover og vedtekter

Sjå fullstendig innkalling og vedlegg i børsmelding på Oslo Børs

Sogn 06.04.2022

Med venleg helsing
Sogn Sparebank

Kristine Grønner Ohnstad
Styreleiar