Han har levert banken sitt resultat for 2022, som syner ei god økonomisk utvikling. - Me er ein liten lokalbank i den store samanhengen, og me merkar den knallharde konkurransen. Me utøver ein viktig funksjon både med tanke på god kvalitet på kortreiste banktenester, kompetansearbeidsplassar og til vekst og utvikling i bygdesamfunna, fortel Indrehus.

5,9 millionar i gåver

På bakgrunn av den positive utviklinga gjer styret i banken framlegg om å dele ut 5,9 millionar i gåvemidlar til allmennyttige prosjekt og lag og organisasjonar i lokalsamfunna i Sogn. – Dess større overskot me får, dess meir kan me gje tilbake og bidra til at Sogn blir ein endå betre plass å bu og vekse opp i, seier Indrehus.
Auka utbytte til eigarane
Sogn Sparebank er ein børsnotert bank med eigenkapitalbevis (EK-bevis). Styret gjer også framlegg om utbytte per EK-bevis på 10,00 NOK. – Både sum gåvemidlar og utbytte per eigenkapitalbevis er all-time high for banken vår, seier Indrehus.
Banken legg fram eit driftsresultat før tap og skatt på 90,7 millionar pr. 31.12.2022. Driftsresultatet er 21,6 millionar betre enn per fjerde kvartal i 2021. Banken har pr. 31.12.2022 kostnadsført nedskrivingar på utlån og garantiar med 6,5 millionar kroner. Resultat av ordinær drift etter skatt gir 67,3 millionar, som gjev ein eigenkapitalavkastning pr. 31.12.2022 på 6,6 %. Banken rapporterer eit totalresultatet pr. 31.12.2022 på 104,4 millionar.
Både gåvemidlane og utbytte per eigenkapitalbevis må endeleg godkjennast i banken sitt øvste beslutningsorgan, Generalforsamlinga, som skjer i slutten av april.