Me gjer dette som eit tiltak for å avgrense smittefaren så langt det er mogeleg.
Hovudfokuset vårt er å oppretthalde tenestene våre, samstundes som me tek del i det samfunnsansvaret som ligg på oss alle.
De som kundar kan nå oss på telefon, 57 64 85 10, eller mail: nettpost@sognbank.no
Dykkar personlege rådgjevar finn de kontaktinfo om på våre heimesider sognbank. no, om de ønskjer å ta direkte kontakt.
Me er tilstades ved kontora, og tek imot kundar på forespørsel, me oppmodar ellers våre kundar i størst mogeleg grad å nytta våre digitale tenester.