Den nye lova opnar, som etter gjeldande lov, for at det kan avtalast særregulering i næringsforhold. Vilkåra våre er oppdaterte og tilpassa til dei nye lovreglane som gjeld næring.  

Dei mest sentrale endringane i vilkåra er:  

 • Bruk av kredittkortet 
  Kredittkortet kan ikkje nyttast til kjøp av investeringstenester, uregulerte digitale valutaer (kryptovaluta) og kjøp og sal av «svartebørs»-billettar (pkt. 2). 

 • Anti-hvitvaskingsarbeid 
  Banken si lovpålagde granskingsplikt og avviklingsplikt etter kvitvaskingsregelverket er presisert, i tillegg til at det er teke inn plikt for kunden om å varsle banken ved endringar i opplysingane som vart lagde til grunn i banken sin kundekontroll (pkt. 3). 

 • Kommunikasjon 
  Banken har rett til å kommunisere elektronisk, og all kommunikasjon blir rekna motteken av kunden når informasjonen er send til oppgit e-postadresse eller anna avtalt digital løysing. Finansavtalelova § 3-2 som bl.a. inneheld krav om tilleggsvarsling, blir fravike (pkt. 6).  

 • Endring av vilkår 
  Banken kan einsidig endre avtalevilkåra med éin månads føregåande varsel (pkt. 7).  

 • Overtrekk 
  Korthaldar har ikkje rett til å belaste kontoen for større sum enn det som på belastingstidspunktet er disponibelt (pkt. 17). 

 • Oppseiing 
  Banken og kunden kan seie opp avtalen med umiddelbar verknad, men banken må ha sakleg grunn (pkt. 23 og 24).  

 • Heving og avvikling 
  Banken kan heve avtalen ved vesentleg misleghald, samt sperre eller avvikle kontoforholdet dersom det er nødvendig for at banken kan oppfylle lovpålagde plikter (pkt. 24 og 25). 

 • Provbyrde/Beviskrav 
  Paragrafane til finansavtalelova om provbyrde og provkrav blir fråvike, slik at dei vanlege provbyrdereglane i norsk rett kjem til nytte.  

 • Klagebehandling 
  Lova sin freistar for klagebehandling gjeld ikkje. 
   
 • Unnatak frå tidlegare finansavtalelov blir vidareført osb.  
  Dette inkluderer m.a. avgjerder som gjeld ansvar og eigendelar ved ikkje godkjente betalingstransaksjonar, lemping av ansvaret til kunden og banken si plikt til tilbakeføring. Ellers blir finansavtalelova § 3-1 fråvike forutan fyrste ledd og enkelte andre avgjerder (pkt. 2 siste avsnitt). 

For gjeldande kundar gjeld dei nye vilkåra frå 10. februar 2023.