Takk og pris! I skrivande stund opnar eg brevet ibuande eit flunkande nytt kredittkort frå Eika. Du skjønne, for somme dagar sidan mist eg lommeboka, og måtte bestille nye kort. Har sete mykje heime sidan då. Men no er eg fri igjen. Endeleg er det nye kortet kome fram!

Har du nokon gong lagt merkje til kor vakkert eit kredittkort er? Formatet er ikkje tilfeldig valt med langsida 1,61 gangar kortsida, fordi det er også Fibonacci-tallet frå mellomalderen.

Om utforminga av kortet er eit bevisst grep for å forføre deg som låntakar, blir ikkje visst. Kanskje forføre deg til å bruke pengar du ikkje har for hende? Kanskje til og med misbruke den finansielle fridom som eit kort gir deg?

Kreditt som eit middel for fridom og mogeleggjering

Men kredittkortet er også ei god hjelp der du står utan andre betalingsmoglegheiter, og ønskjer å gjere kvardagen litt betre for deg og dine. Sjølv gode gjerningar treng som oftast pengar for å kunne realiserast.

Eika Smålån er eit produkt som prøver å samle opp alle dei finansielle ringverknadene av dei gode og dårlege gjerningane dine frå meir eller mindre gjennomtenkte augeblink i butikk, i utlandet eller på utelivet.

Det er lett å tenkje på alle små kredittar du har på Elkjøp, på ulike kort og overtrekk som uskuldige, søte og små uvanar. Nærmast som om dei var lastar vi ikkje orkar å tenkje på. Ærleg talt, det er jo ikkje store pengar. Nærmast på linje med utgiftene eg har på tippekupongen, eller til helga sin bognande snopfat føre TV-skjermen.

Samle og få kontroll med Eika Smålån

Men måndagen kjem for oss alle. Det er ikkje dumt å samle opp alle kredittar på ein konto, både for å skaffe seg oversikt, og for å få ned rentekostnadene. Mange småkredittar har uvanlege store rentepåslag.

Banken hjelper mange å få kontroll på livet sitt i luksusfella på denne måten. Mykje kan det vere å tene på at heile familien deltek. Du treng ikkje fortelje kona nøyaktig kva du har ført opp på krita, men ho fortener å få vite kva saldoen er, og kjenne seg trygg på at økonomien er under kontroll.

Litt som dietten min har eg ofte sprokke på kredittkortet. I ettertid angrar eg overraskande lite på dei frivole krumspringa mine. Det var fest, det var ferie, det var noko vi trengde der og då. Tilgang på kreditt er tilgang på fridom til å kunne handle i nået.

Ta oppvasken etter festen

Men det betyr ikkje at vi alltid skal trekkje kortet. Impulskontrollen er viktig her som ellers i livet. Og når du er heime og skal sortere rekningane så hugs at det er hjelp å få i den lokale sparebanken din til å rydde opp og få kontroll. Samle låna i Eika Smålån, og starte nedbetalingane så raskt som mogeleg.

Litt på same måte som du må ta oppvasken etter ein fest. Må få vaska koppar og kar, få kontroll på rekninga og rydde opp både på kjøkkenbenken og i lommeboka. Først då er du klar for neste fest.

Du må telje kronene dine. Ikkje fordi at det er så viktig i seg sjølv, men fordi det er heilt avgjerande for at du på eit seinare tidspunkt skal stå sterkt nok finansielt. Både for å kunne ta kredittkortet på nytt i bruk og leve slik du ønskjer, men også fordi at du skal gjenvinne den finansielle fridomen og kontrollen din.