Tilråding over skal illustrere tilrådd aktiva allokering for sparing i verdipapirfond forvalta av Eika Kapitalforvaltning. Det vil seie korleis ein bør fordele sparepengane sine i aksjefond og/eller rentefond. Tilrådinga er basert det som er opplyst i forhold til kor stor risiko ein toler og kor lenge ein skal spare. Denne tilrådinga må ikkje forståast som investeringsrådgjeving. Ønskjer du personleg rådgjeving ifm sparing i verdipapirfonda våre, må du ta kontakt med ein av dei dyktige investeringsrådgjevarane våre i dine lokale Eika-bank.
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av marknadsutviklinga, forvaltar sin kompetanse, verdipapirfondet sin risiko, samt kostnader ved teikning, forvalting og innløysing. Avkastninga kan bli negativ som følgje av kurstap.