Han har nyleg levert banken sine resultat for 2021, som syner ei positiv utvikling med 21,6 % betre resultat enn året før. På bakgrunn av den positive utviklinga gjer styret framlegg om å dele ut 4,4 millionar i gåvemidlar tilbake til lokalsamfunna i Sogn. – Dette er nesten ein dobling frå gåvepotten i fjor, og me er skikkelege glade for at me kan bidra til levande lokalsamfunn i Sogn. I tillegg har budsjetterte sponsormidlar ein fin auke, og til saman gjev Sogn Sparebank over 6 millionar av overskotet sitt tilbake til lokalsamfunna i Sogn, fortel Indrehus.

Gåvefrist i mars
Gåvefondet har èin hovudfrist per år, og i år er det 14. mars som er datoen. Gåvefondet støttar opp om aktivitetar i lag og organisasjonar og andre gode allmennyttige føremål som er med å skape trivsel, utvikling og mangfald i lokalsamfunna våre, til glede for flest mogeleg. Prosjekt der berekraft, folkehelse eller barn og unge er i fokus, vil få særleg merksemd, fortel Indrehus. Sjå retningslinjer og søknadskjema for gåvefondet.

Lokalbank styrt frå Sogn
Sogn Sparebank er styrt frå Sogn og i kraft av samfunnsansvaret vårt gjev me tilbake til Sogn. Kvart år deler me ut ein del av overskotet i form av gåvemidlar til ålmennyttige tiltak, me sponsar organiserte aktivitetar for born og unge og me er ein stor bidragsytar for festivalar og arrangement i vårt område. Me kjenner lokalmarknaden vår og er ein nær medspelar for kundane våre, i tillegg til å tilby eit komplett produkt- og tenestespekter både for bedrifter og privatpersonar. 

Må godkjennast av Generalforsamlinga
I tillegg til auke i gåvemidlane vert det gjort framlegg om utbytte til eigarane av eigenkapitalbevis, med 5,50 kroner per eigenkapitalbevis. Begge deler må endeleg godkjennast i banken sitt øvste beslutningsorgan, Generalforsamlinga, som skjer i slutten av april.