• Innskotspensjon 2–3 %: Alle arbeidsgjevarar i privat sektor er pålagde å tilby ein pensjonsavtale til dei tilsette (lov om obligatorisk tenestepensjon). Minstekravet i lova er 2 % sparing av løn, opp til 12 G.
  • Innskotsfritak: Innskotsfritak er ei forsikring som sikrar at innskota held fram dersom den tilsette blir arbeidsufør.
  • Yrkesskadeforsikring: Tilsette som skader seg på jobb, får erstatning ved arbeidsuførleik, medisinsk invaliditet, påførte og framtidige meirutgifter. Det blir gjeve erstatning til ektefelle/sambuar, og til barn, dersom ein tilsett døyr.