• Innskotspensjon 4–6 %: Alle arbeidsgjevarar i privat sektor er pålagde å tilby ein pensjonsavtale til dei tilsette (lov om obligatorisk tjenestepensjon). Dei fleste bransjar sparar i gjennomsnitt 4–5 % av løna. Kontakt oss for å høyre meir om gjennomsnittleg sparesats per bransje. 
  • Innskotsfritak med regulering: Sørgjer for innbetalingar til pensjon dersom ein av dei tilsette blir arbeidsufør. Årleg regulering vernar mot inflasjon og sikrar kjøpekrafta i pensjonssparinga. 
  • Yrkesskadeforsikring: Lov om yrkesskader sikrar at tilsette som skader seg på jobb, får erstatning ved arbeidsuførleik og medisinsk invaliditet, og sørgjer for at påførte og framtidige meirutgifter blir dekte. Det blir også gjeve erstatning til ektefelle/sambuar, og til barn, dersom ein tilsett døyr.
  • Medisinsk invaliditet under 15 %: Handverkarar og andre som er særleg avhengige av hender for å utøve arbeidet sitt, blir tilrådde å kjøpe forsikring for medisinsk invaliditet under 15 %. 
  • Anna ulykke fritid: Dersom det skjer ei ulykke i fritida til den tilsette / utanom arbeidstid, kan den tilsette ha krav på å få utbetalt erstatning dersom vedkomande blir arbeidsufør, medisinsk invalid. Kostnader og meirutgifter til dette vil også bli dekte. Etterlatne kan også ha krav på erstatning dersom den tilsette døyr.
  • Gruppelivsforsikring: Gruppelivsforsikring gjev erstatning til etterlatne dersom ein tilsett døyr. Dette gjeld uavhengig av om dødsfallet kjem av ei ulykke eller ein sjukdom, eller om dødsfallet skjer på arbeid eller i fritida.