Generalforsamlinga i Sogn Sparebank

Her får du ei oversikt over kven som utgjer øvste beslutningsorgan i sparebanken og korleis du kan vere med å påverka banken din. 

Kven er Generalforsamlinga?

Generalforsamlinga består av 34 medlemmar med 18 varamedlemmar. 
Medlemmane er offentleg valde representar frå  kommunane Aurland, Lærdal og Årdal, kundar, eigenkapitalbeviseigarar og tilsette i sparebanken

Bruk di stemme!

Det er kundeval 14.-20. februar. Bli med å påverke banken din! 

GÅ TIL KUNDEVALET


Kven kan stemme ved kundevalet?
Sparebanken sine myndige kundar som har, og i dei siste seks månadane har hatt eit engasjement på minimum 5.000 kroner har stemmerett ved val av kundane sine medlemer og varamedlemer til generalforsamlinga.Kvart kundeforhold gjev ei røyst når ikkje anna følgjer av lova eller vedtektene. Ingen kunde har meir enn 2 stemmer, ei på grunnlag av eige kundeforhold, og ei som representant for annan kunde.

Korleis kan eg stemme? 
I år vert det digitalt val, med innlogging med BankID. Dei som ikkje har høve til å nytte denne løysinga, kan stemme over skranken på kontora i oversikta nedanfor. Lenke for å stemme ved kundevalet vert sendt ut per epost til kundar i banken. Stemmeinformasjon vert sjølvsagt også tilgjengeleg på nettsida. 

Det vert også mogeleg å nytte ei skrankeløysing for dei som ikkje har høve til å stemme digitalt. Det vil vere mogeleg å stemme ved følgjande kontor:
 • Aurland man-fre kl. 12 - 14
 • Lærdal man-fre kl. 12 - 14
 • Vik man-fre kl. 12 - 14
 • Årdalstangen tys, ons og tors kl. 12 - 14
 • Øvre Årdal man-fre kl. 12 - 14 
   

Her er kandidatane som er på val: 

Kandidatane er oppført etter valkrets (Aurland, Årdal/Lærdal, Vik)

Valkrets Aurland
I Aurland skal det veljast 1 fast medlem til Generalforsamlinga. 
Lokal valnemnd område Aurland innstiller fylgjande kandidatar, som har sagt seg villige til å stille som kandidatar, til komande kundeval for perioden 22/25. 
 • Bjørn Ebne, 50 år, Aurland
  Arbeidsstad: Hafslund Eco As
 • Lene Hagen, 45 år, Gudvangen
  Arbeidsstad: Gudvangen Camping
 • Torbjørn Tveite Molvær, 29 år, Aurland
  Arbeidsstad: Aurland Bil og Maskin AS
 • Terje Horvei, 60 år, Aurland
  Arbeidsstad: Aurland barne- og ungdomsskuleValkrets Årdal/Lærdal
Lokal valnemnd område Årdal/Lærdal innstiller fylgjande kandidatar, som har sagt seg villige til å stille som kandidatar, til komande kundeval for perioden 22/25:

 • Fast medlem: Bente Kristin Øien Hauge, 65 år, Lærdal
  Arbeidsstad: Pensjonist
 • Varamedlem Kristin Haug Moen, 28 år, Årdal
  Arbeidsstad: Bilfinger Årdal


 Valkrets Vik
I Vik skal det veljast 1 fast medlem og 1 varamedlem til Generalforsamlinga. Den med flest stemmer blir fast medlem, og den med nest flest stemmer vert varamedlem. 

Lokal valnemnd område Vik innstiller fylgjande kandidatar, som har sagt seg villige til å stille som kandidatar, til komande kundeval for perioden 22/25:

 • Bjarne Engum, 30 år, Vik i Sogn
  Arbeidsstad: gardbrukar
 • Lars-Magnus Bungum, 18 år, Vik i Sogn
  Arbeidsstad: lærling
 • Eivind Sverre Lidal, 56 år, Vangnes
  Arbeidsstad: gardbrukar/turisme
 • Jens Kristian Christensen, 77 år, Vik i Sogn
  Arbeidsstad: pensjonist

  Har du spørsmål kring kundevalet?

  Send epost til val@sognbank.no eller ringe generalforsamlingssekretær Anette Huun Jevnaker på tlf. 908 98 154

Eigenkapitalbeviseigarar

Valmøte er gjennomført. Sjå kven som vart valde.

Sogn Sparebank er ein børsnotert bank med eigenkapitalbevis. Eigenkapitalbeviseigarane er representert i både Generalforsamlinga og i banken sitt styret. 

Valmøte for eigenkapitalbeviseigarane blei gjennomført 16. februar 2022 i banken sine lokaler på Årdalstangen og Teams.

Følgjande kandidatar vart valde:

 • Frode Andreas Hågvar og Asgeir Løno blei valde til faste medlemar av generalforsamlinga for perioden 2022/2025. 
 • Jan Olav Fretland blei vald som medlem i generalforsamlinga for perioden 2022/2023 (suppleringsval).
 • Tor Magne Gjerde vart vald som varamedlem til generalforsamlinga i perioden 2022/2025
 • Geir Stadheim Totland vart vald som 1. varamedlem til styret for perioden 2022/2023
 • Vilde Wergeland vart vald som 2. varamedlem til styret for perioden 2022
 • Asgeir Løno vart vald som medlem i sentral valnemnd for perioden 2022 (suppleringsval) 

Sjå signert protokoll frå valmøte.

Innkallinga til eigenkapitalbeviseigarvalet blei børsmeldt 21.01.22.
Innstillingar frå sentral valnemnd blei børsmeldt 10.02.22
Gjennomføring av valmøteblei børsmeldt 16.02.22.

Innkalling til valmøte 2022

Fullmaktsskjema eigenkapitalbeviseigarval 2022

Påmeldingsskjema