Huseigar

Du kan kjøpe huseigarforsikring for bygningar som inneheld næringsverksemd, kombinasjonsbygg, sameige og burettslag.
 • Som huseigar og kunde hos oss får du samla alle dei finansielle tenestene dine på ein stad
 • Dekkjer brann-, vatn-, innbrot- og naturskadar, samt tap av husleigeinntekter
 • Skreddersys etter behovet til bedrifta
Kontakt meg om huseigarforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få sleppe

Huseigarforsikring dekkjer

Forsikringa omfattar, i tillegg til skadar ved brann, vann, innbrot, naturskade: 
 • Utgifter til riving og rydjing.
 • Påbod frå offentleg myndighet ved skadeutbetring av bygning.
 • Tap av husleigeinntekt.
 • Brotskade på glasruter og sanitærporselen.
 • Ansvar som eig av den forsikra eigedomen.
 • Rettshjelp for privatpersonar i burettslag/sameige.

Kvifor skal huseigar ha forsikring?

 • For å sikre eigne verdiar i tilfelle skade. 
 • For å sikre ansvar ein har som huseigar. 
 • Låneinstitusjon krev sikring av panten sin via forsikring.