Eika Norden steg med +5,4% i april. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med +5,3%, målt i norske kroner. Så langt i 2023 har fondet steget med 17%. Dette er -2,7% bak den nordiske referanseindeksen som er opp 19,7%.

April var en god måned i aksjemarkedet, både i USA og Europa. Uroen i finansmarkedet, etter tre store bankkollapser i USA, dempet seg betydelig i først halvdel av april. Gjennom måneden har en rekke makroøkonomiske nøkkeltall bekreftet at den globale veksten holder seg uendret, og bankkrisen virker ikke til å ha gitt store negative realøkonomiske konsekvenser. Både amerikansk og europeisk vekst støttes av en sterk tjenestesektor og et solid arbeidsmarked.

Kina fortsetter gjenåpningen av sin økonomi, men enn så lenge er effekten størst i tjenestesektoren. Eksempelvis rapporterte bryggerigiganten Carlsberg veldig sterke resultater for sin Kinesiske virksomhet for de tre første månedene av 2023. Det svenske industriselskapet ABB rapporterte derimot en noe dempet vekst i Kina til tross for gjenåpningen, men forventer at andre halvår skal bli sterkt. Kjerneinflasjonen, slik som lønnvekst, både i USA og Europa holder seg høy. Vi forventer at sentralbanker vil holde rentene høye i en lengre tid for å få ned kjerneinflasjonen, noe som kan legge en demper på verdiprisingen i aksjemarkedet. I andre halvdel av april begynte selskapene å rapportere resultater for først kvartal. Så langt har inntjeningsresultatene i snitt vært overraskende sterke, sammenlignet med analytikernes forventninger. Som eksempel har svenske selskaper rapportert vekst for både salgs- og driftsresultater, noe som er klart over historisk gjennomsnitt. Det er spesielt industri og finanssektoren (bank) som rapporterer sterk vekst. Innenfor industri er også ordreinngangen solid. Inntjeningsestimatene på aggregert nivå vil justeres opp for begge disse sektorene for resten av 2023.

Gjennom måneden har en rekke makroøkonomiske nøkkeltall bekreftet at den globale veksten holder seg uendret, og bankkrisen virker ikke til å ha gitt store negative realøkonomiske konsekvenser. Både amerikansk og europeisk vekst støttes av en sterk tjenestesektor og et solid arbeidsmarked. 

Den største posisjonen i fondet, Novo Nordisk, var den sterkeste bidragsyteren i fondet med en oppgang på 7.7% målt i norske kroner. Selskapet rapporterte sterke tall for første kvartal og veksten innenfor fedme-medisin fortsetter å overraske på oppsiden. Atlas Copco, som blant annet produserer kompressorer, rapporterte klart sterkere enn forventet for første kvartal, og aksjen styrket seg 16.5%. Forsikringsselskapet Sampo var opp 9.6% på måneden, men aksjen har fortsatt vært svakere enn referanseindeksen hittil i år. Det er ventet at selskapet neste uke vil rapportere noe høyere enn normal skadefrekvens for første kvartal, men samtidig er Sampo veldiversifisert og værskadene vil trolig være mer normaliserte allerede i Q2.


På den negative siden var Boliden ned 3.5% i april. Nedgangen skyldes svake produksjonsvolumer i første kvartal, blant annet på grunn av ugunstige værforhold i Nord-Sverige, kombinert med en noe svakere pristrend for metallene som Boliden produserer. Transportselskapet DSV endte måneden ned 1%. Selskapet rapporterte sterke tall i slutten av april, og aksjen er opp 17% hittil i år.

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.